قوانین کلی صادرات و واردات
قوانین کلی صادرات و واردات
قوانین کلی صادرات و واردات
قوانین کلی صادرات و واردات
قوانین کلی صادرات و واردات
قوانین کلی صادرات و واردات
قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی
قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی
قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی
قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی
قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی
قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی
قاچاق کالا و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد کشور
قاچاق کالا و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد کشور
ﻗﺎﭼﺎق، ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم و ﻣﺨﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر وارد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد رﺳﻤﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده و دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﻤﻮده ﻟﺬا در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﻘﻠﯿﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﻣﻌﻬﺬا ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮوز ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ.
تاثیر صادرات در توسعه اقتصاد
تاثیر صادرات در توسعه اقتصاد
در بسیاری از کشورها صادرات محور اصلی توسعه بوده و از اهمیت به سزایی برخوردار است چون باعث حضور آن کشور در بازارهای بین المللی می شود.تولیدات داخلی و عرضه  آن در بازار های بین المللی و یا همان صادرات یکی از عواملی است که می‌تواند کشورها را مستقل کند.ضرورت و اهمیت حضور کالاهای ساخت کشور در بازارهای بین‌المللی و جهانی از مهمترین عوامل توسعه کشور است.سرعت، کیفیت و عرضه کالا های صادراتی نقش به سزایی در رتبه ی کشور در بازارهای بین‌المللی را ایفا می کند.