گروه خبري : اخبار عمومی
تاريخ انتشار : -
كد :1

تاثیر صادرات در توسعه اقتصاد

در بسیاری از کشورها صادرات محور اصلی توسعه بوده و از اهمیت به سزایی برخوردار است چون باعث حضور آن کشور در بازارهای بین المللی می شود.تولیدات داخلی و عرضه  آن در بازار های بین المللی و یا همان صادرات یکی از عواملی است که می‌تواند کشورها را مستقل کند.ضرورت و اهمیت حضور کالاهای ساخت کشور در بازارهای بین‌المللی و جهانی از مهمترین عوامل توسعه کشور است.سرعت، کیفیت و عرضه کالا های صادراتی نقش به سزایی در رتبه ی کشور در بازارهای بین‌المللی را ایفا می کند.

شرکت صادرات واردات


تاثیر صادرات و وادرات در کاهش نرخ بیکاری 


یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری و نیروی کار متخصص، توسعه صنایع با فناوری بالاست که تخصص بر هستند.
کشور ما سرشار از منابع طبیعی و معدنی است باید بتواند با تولید و صدور محصولات در دنیا به ویژه در منطقه خاورمیانه از جایگاه ویژهای برخوردار شود.این خود باعث افزایش اشتغال و کاهش نرخ بی کاری می شود .تولید، محور اصلی پیشرفت و توسعه می باشد، و افزایش تولید،باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات می باشد.
 اهمیت واردات (به ویژه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای) در رشد اقتصادی
بطور کلی، کشورهای درحال توسعه، ازنظر ساختار اقتصادی دارای ویژگی های مشترکی هستند. به عنوان مثال می توان نوع تولید در این کشورها را نام برد که بیشتر، محصولات کشاورزی و سنتی را در برمی گیرد. حال جهت انتقال از مرحله سنتی به مرحله تولید صنعتی و گذراندن مراحل توسعه اقتصادی، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و فن آوری مناسب، زمینه ساز تحول صنعتی و اجتماعی می باشد. اگر سیاستهای عمرانی کشور در طول دوره موردنظر در جهت تشویق و توسعه صنعتی طرح ریزی شده باشد، در چنین شرایطی واردات به طور طبیعی سیر صعودی خود را طی خواهد کرد؛ زیرا کشورهای درحال توسعه در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی، به تأسیس زیربناهای سرمایه ای ـ که واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارد ـ نیازمندند.

 اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی
مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد تمام کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم استفاده بهینه از ظرفیت های مواجه هستند. حال چنانچه تقاضای خارجی (صادرات) در اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعی است که می توان ظرفیت های بدون استفاده را به کار گرفت. افزایش ظرفیت های تولیدی به منظور صادرات غیرنفتی بر پدیدة اشتغال، رکود و تورم تأثیر خواهد گذاشت. توسعه صادرات غیرنفتی همچنین می تواند از جنبه های سیاسی و اجتماعی برای دولت ها مفید باشد.
در بیشتر کشورهای درحال توسعه، صادرات فاقد تنوع است؛ به همین دلیل با کوچکترین نوسانی در بهای جهانی این کالاها، یک باره تراز پرداخت ها دچار عدم موازنه می شود و حیات اقتصادی آن ها را تهدید می کند. بنابراین بی ثباتی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، یکی از عمده ترین معضلات در این گونه کشورهاست. این بی ثباتی نه تنها امکان برنامه ریزی بلندمدت را از برنامه ریزان اقتصادی سلب می کند؛ بلکه باعث شکست برنامه های تدوینی نیز خواهد شد. بنابراین توجه به امر صادرات غیرنفتی جهت افزایش درآمدهای ارزی، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ضروری خواهد شد.